Rezervácia termínu
Butiky

Bratislava, Košice

alo-logo
0
0 €

Súťaž

Pravidlá súťaže o kabelku Coccinelle v predajniach ALO diamonds

(ďalej len "Pravidlá")

 

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť ALO JEWELRY CZ, s.r.o. so sídlom Na Maninách 1040/14, Praha 7, 170 00, IČO 03665348, DIČ CZ03665348, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 234661 (ďalej len "organizátor").

Kontaktné údaje organizátora v súvislosti so súťažou: marketing@alo.cz, +420 739 685 665.

2. Predmetom týchto pravidiel je vymedzenie podmienok, za ktorých sa môžu súťažiaci zúčastniť súťaže o kabelku Coccinelle organizovanej usporiadateľom (ďalej len "súťaž"), ako aj podmienok výberu výhercov a odovzdania výhry usporiadateľom. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

B. PODMIENKY ÚČASTI

1. Podmienkou účasti v Súťaži je splnenie nasledujúcich podmienok:

  • Nákup výrobku (šperku) v pobočke ALO diamonds v Českej republike alebo na Slovensku v období od 1. februára 2024 do 18. februára 2024.
  • Vek súťažiaceho v deň vyhlásenia súťaže je 18 rokov;

2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na činnosti organizátora, ako aj blízke osoby osôb, ktoré sú týmto článkom pravidiel vylúčené z účasti v súťaži. Ak sa napriek tomuto zákazu niektorá z vyššie uvedených osôb zúčastní na súťaži a vylúčená osoba vyhrá, cena sa tejto osobe neudelí. V takom prípade bude cena udelená ďalšiemu účastníkovi súťaže v zmysle článku 6 týchto pravidiel.

 

C. MECHANIKA SÚŤAŽE A CENY

1. Podmienkou účasti v súťaži je splnenie nasledovných podmienok: nákup akéhokoľvek výrobku (šperku) v pobočke ALO diamonds v Českej republike alebo na Slovensku v období od 1. februára 2024 do 18. februára 2024 vrátane.
 

2. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiacich zo súťaže:

  • ktorí boli prihlásení alebo sú dôvodne podozriví z porušenia pravidiel, alebo
  • nespĺňajú podmienky účasti v súťaži

3. Súťaž má jedného výhercu, ktorý získa túto cenu: kabelka NEVER WITHOUT B.LUNAR JAC COCCINELLE MULTI RUBY/RUBY SS24.

 

4. Výherca súťaže bude určený náhodným fyzickým žrebovaním 19.2. 2024 a zverejnený na instagramovom účte organizátora.

5. Po žrebovaní bude organizátor kontaktovať výhercu za účelom odovzdania výhry.

6. Ak výherca výhru odmietne, organizátor do 3 dní opätovne vyberie/ vyžrebuje výhercu a oznámi mu to rovnakým spôsobom ako pôvodnému výhercovi.

7. Na výhru nie je právny nárok. Výhercovia nemajú nárok požadovať namiesto výhry žiadnu hotovosť ani iné plnenie.

8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Usporiadateľ uvedie dôvody akejkoľvek zmeny pravidiel a včas o nich informuje účastníkov na svojej webovej stránke www.alo.cz.

 

D. OSOBNÉ ÚDAJE

1. Zapojením sa do Súťaže vzniká usporiadateľovi právo spracúvať osobné údaje týchto účastníkov v rozsahu nevyhnutnom na to, aby súťaž mohla prebiehať v súlade s pravidlami, aby mohli byť vyhlásení výhercovia a odovzdaná výhra.

 

2. Osobné údaje účastníkov súťaže spracúva organizátor ako ich prevádzkovateľ v nasledujúcom rozsahu:

  • Organizátor je oprávnený spracúvať len tieto osobné údaje súťažiacich - meno a priezvisko, e-mailovú a doručovaciu adresu a telefónne číslo
  • právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy (resp. plnenie toho, k čomu sa organizátor zaviazal v týchto pravidlách);
  • organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiacich aj po skončení súťaže na účely marketingovej komunikácie vrátane zasielania obchodných oznámení, napr. zasielanie noviniek, ponúk, pozvánok apod. prostredníctvom e-mailu, SMS.
  • Organizátor je oprávnený odovzdať osobné údaje súťažiacich len zmluvným partnerom, ktorí s organizátorom spolupracujú na súťaži, najmä spoločnosti Pignus s.r.o., ktorá venuje výhru do súťaže.
  • Súťažiaci má právo na prístup k osobným údajom, ich vymazanie, opravu, obmedzenie spracúvania, prenosnosť a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), a to všetko v rozsahu GDPR.

3. V prípade, že usporiadateľ bude chcieť použiť osobné údaje na iný účel, ako je uvedený v týchto pravidlách, napr. na zverejnenie mena, priezviska a fotografie výhercu na svojej webovej stránke apod. požiada fyzickú osobu o jej výslovný a dobrovoľný súhlas.

 

V Prahe dňa 16.1.2024