Rezervácia termínu
Butiky

Bratislava, Košice

alo-logo
0
0 €

Obchodné podmienky

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA VRÁTANE DEFINÍCIE POJMOV

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti OLA online s.r.o., IČO 053 15 271, so sídlom Praha 7, Holešovice, Na Maninách 1040/14, PSČ 170 00, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 261726 (ďalej len ,,Predávajúci“) tvoria v súlade s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,OZ“), neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a inou osobou - objednávateľom (ďalej len ,,Objednávateľ“) ďalej špecifikovanú v týchto VOP (ďalej len ,,Kúpna zmluva“), a upravujú tak vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých na základe alebo v súvislosti s uzatváranou Kúpnou zmluvou prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.alo.sk (ďalej len ,,E-shop ALO“), a to prostredníctvom rozhrania tejto webovej stránky (ďalej len ,,Webové rozhranie“).
 2. E-shop ALO ponúka produkty Predávajúceho, ktorými sú najrôznejšie diamantové šperky (ďalej len „Produkt“ či v množnom čísle „Produkty“).
 3. Predajňou sa rozumie: kamenná predajňa značky ALO na území Slovenskej republiky (ďalej len „Predajne“ či v jednotnom čísle „Predajňa“).
 4. Prostredníctvom E-shopu ALO si Objednávateľ môže záväzne objednať požadované Produkty, a to vyplnením objednávkového formulára vo Webovom rozhraní E-shopu ALO (ďalej len „Objednávka“).
 5. Predávajúci prostredníctvom svojho zmluvného partnera, spoločnosti Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, 190 00 - Praha 9, IČ: 28408306 (ďalej len ,,Kuriér“), pre Objednávateľa zabezpečuje takisto prepravu a dodanie Produktov, a to aj tretej osobe odlišnej od Objednávateľa a označenej Objednávateľom v Objednávke (ďalej len ,,Príjemca“). Náklady na prepravu a dodanie Produktov nesie Predávajúci, ak nie je v Kúpnej zmluve stanovené inak.
 6. E-shop ALO umožňuje Objednávateľovi vyberať Produkty najmä:
  • podľa druhu šperkov;
  • podľa príležitosti, pre ktorú je Produkt určený;
  • podľa kolekcie;
  pričom Objednávateľ si v Objednávke zvolí konkrétny Produkt, o ktorého kúpu má záujem.
 7. VOP sa vzťahujú na všetkých Objednávateľov Predávajúceho s výnimkou právnických a podnikajúcich fyzických osôb konajúcich v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 8. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy, čo Objednávateľ potvrdzuje vo Webovom rozhraní svojím odoslaním Objednávky. Odlišné dojednania od VOP môžu byť medzi Predávajúcim a Objednávateľom výslovne dohodnuté v Kúpnej zmluve. V takom prípade majú odlišné dojednania Kúpnej zmluvy prednosť pred dojednaniami obsiahnutými vo VOP. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 9. VOP môžu byť Predávajúcim jednostranne menené, pričom zmena VOP nadobúda účinnosť dňom ich zverejnenia na E-shope ALO. Objednávateľ berie túto skutočnosť na vedomie a uzavretím Kúpnej zmluvy s Predávajúcim ju potvrdzuje. Zmenou VOP však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté na základe predchádzajúceho, nezmeneného znenia VOP po dobu ich účinnosti.

II.

KÚPNA ZMLUVA

 1. Za účelom zakúpenia Produktu od Predávajúceho v E-shope ALO Objednávateľ vytvorí Objednávku prostredníctvom Webového rozhrania E-shopu ALO. Na uskutočnenie Objednávky je vždy potrebné zvoliť požadovaný Produkt, o ktorého kúpu má Objednávateľ záujem, vyplniť všetky údaje požadované Predávajúcim v Objednávke.
 2. Vytvorením Objednávky v E-shope ALO Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas a vôľu uzavrieť Kúpnu zmluvu na dodanie vybraného Produktu do miesta doručenia uvedeného v Objednávke.
 3. Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ust. § 1740 ods. 3 OZ. Predávajúci nie je povinný v odôvodnených prípadoch (napr. ak ide o Objednávateľa, ktorý predtým porušil Kúpnu zmluvu, VOP, či Zásady ochrany osobných údajov) uzavrieť s Objednávateľom Kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaných Produktov. Ustanovenie § 1732 ods. 2 OZ sa nepoužije.
 4. Pred finálnym odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Objednávateľ povinný pozorne skontrolovať všetky údaje uvedené v Objednávke. Objednávka obsahuje najmä údaje o (a) objednávanom Produkte, (b) cene Produktu vrátane zvoleného spôsobu úhrady ceny za Produkt, (c) spôsobe doručenia Produktu a o nákladoch spojených s doručením Produktu, (d) platnom a účinnom znení VOP a Zásad ochrany osobných údajov ku dňu vytvorenia Objednávky. Ak nie je niektorý údaj vložený Objednávateľom správny, Objednávateľ sa zaväzuje vo webovom rozhraní E-Shopu ALO upraviť takýto chybne zadaný údaj.
 5. Pokiaľ bude Objednávateľ po Predávajúcom požadovať, aby doručil Produkt Príjemcovi, je povinný v E-shope ALO v Objednávke tiež vyplniť meno, priezvisko, adresu doručenia a telefónne číslo Príjemcu.
 6. Objednávku Objednávateľ záväzne potvrdí a odošle Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ,,Objednať“. Údaje uvedené Objednávateľom v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne a úplné. Predávajúci bezodkladne po obdržaní Objednávky jej obdržanie Objednávateľovi potvrdí automaticky generovanou elektronickou správou, a to na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke (ďalej len ,,E-mailová adresa Objednávateľa“).
 7. Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že VOP a Zásady ochrany osobných údajov, všetko v platnom a účinnom znení, sú tiež kedykoľvek dostupné na webovej adrese E-shopu ALO www.alo.sk.
 8. Objednávateľ berie na vedomie, že Predávajúci je vždy oprávnený v súvislosti s realizáciou Objednávky kontaktovať Objednávateľa, a to prostredníctvom E-mailovej adresy Objednávateľa či telefonicky.
 9. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy s Predávajúcim. Náklady Objednávateľa vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí Objednávateľ sám.
 10. Objednávku, ktorá neobsahuje všetky požadované náležitosti a/alebo nie je vykonaná v súlade s týmito VOP Predávajúci nie je povinný akceptovať. Predávajúci je podľa svojho uváženia oprávnený vyzvať Objednávateľa k oprave či doplneniu takej Objednávky, a to do 5 dní odo dňa, keď bola Objednávateľovi výzva zaslaná. Ak nebude takáto Objednávka v stanovenej lehote opravená alebo doplnená, hľadí sa na ňu, akoby nebola nikdy vytvorená.

III.

POUŽITÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE UPOZORNENIA

 1. Šperky sú vyrábané zo zlata a drahých kovov, diamantov, drahých kameňov a prírodných perál. Všetky materiály použité pre ich výrobu prechádzajú dôslednou kontrolou kvality. Všetky šperky sú označené platnými Štátnymi puncovnými značkami, ktoré potvrdzujú, že sú vyrobené z materiálov, ktoré zodpovedajú platným európskym normám.
 2. Pri nosení šperku sa u niektorých ľudí môže objaviť alergická reakcia na zlato a drahé kovy, ktorá sa prejavuje hlavne zmenou farby kože alebo vyrážkou v okolí miesta nosenia. Tento jav nie je spôsobený vadou materiálu alebo šperku a Spoločnosť za neho nenesie žiadnu zodpovednosť. V prípade výskytu alergie odporúčame navštíviť lekára.
 3. Vplyvom vonkajších faktorov pôsobiacich na šperk môže dôjsť k tomu, že niektoré jeho časti dočasne zmenia svoju pôvodnú farbu. Príčinou môžu byť napríklad čistiace prostriedky, kozmetické prípravky, ale i Váš aktuálny zdravotný stav či Vami užívané lieky. Ani v tomto prípade sa nejedná o vadu šperku a dôvod k reklamácii. Pre uvedenie šperku do pôvodného stavu stačí ho nechať v Spoločnosti odborne vyčistiť.

IV.

SPRÁVNE ZACHÁDZANIE SO ŠPERKAMI

 1. Šperk je krehký umelecký predmet, ktorý môže byť nežiaducim zaobchádzaním nenávratne poškodený. S ohľadom na to Vám dôrazne odporúčame držať sa pri jeho nosení a daľšom zaobchádzaní s ním nižšie uvedených pokynov.
 2. Šperk odkladajte pri akejkoľvek náročnejšej domácej práci či fyzickej aktivite. Vyhnete sa tak mechanickému či chemickému poškodeniu šperku, hlavne poškrabaniu, pretrhnutiu retiazky, odštipnutiu alebo vypadnutiu kameňa z dôvodu poškodenia obruby a krapien, ktoré držia kameň na svojom mieste.
 3. Šperky nevystavujte pôsobeniu chemických látok, čistiacich prostriedkov a kozmetických prípravkov, ako sú napr. lak či farba na vlasy. Šperkom tiež nesvedčí chlórovaná, slaná či silno mineralizovaná voda. Šperk chráňte tiež pred náhlymi zmenami teplôt.
 4. Na noc odporúčame šperky zložiť a odkladať. Zabráni sa tým nechcenému poškodeniu šperku počas spánku. Riziko hrozí hlavne pri jemných šperkoch, ako sú náušnice, náramky, retiazky alebo klenoty s perlami.
 5. Šperky ukladajte tak, aby ste zabránili ich kontaktu s tvrdými, drsnými a ostrými predmetmi vrátane kontaktu medzi jednotlivými šperkami samotnými. Predídete tak ich poškrabaniu či inému poškodeniu. Odporúčame ich odkladať do originálnej krabičky, šperkovnice alebo do mäkkého látkového sáčku.

V.

CENY PRODUKTOV, PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. V E-shope ALO sú pri jednotlivých Produktoch uvedené ceny vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške podľa platných a účinných právnych predpisov. Zobrazené ceny v E-shope ALO zostávajú v platnosti po celú dobu ich zobrazenia v E-shope ALO, pričom platí, že pre Objednávateľa je záväzná cena Produktu potvrdená Predávajúcim v Objednávke (ďalej len ,,Cena Produktu“). Predávajúci je oprávnený uzavrieť Kúpnu zmluvu za úplne individuálnych podmienok dohodnutých s konkrétnym Objednávateľom. Predávajúci je oprávnený ceny Produktov jednostranne meniť s tým, že na Kúpne zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred takou zmenou, nebude mať táto zmena vplyv.
 2. Cena Produktu zahŕňa vždy aj náklady na prepravu a dodanie Produktu na adresu doručenia uvedenú Objednávateľom v Objednávke, a to vždy výlučne na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Objednávateľ berie na vedomie, že doručovanie Produktov mimo územia Slovenskej republiky nie je Predávajúcim realizované.
 3. Dohodnutú kúpnu cenu, ktorá sa vždy rovná Cene Produktu (ďalej len ,,Kúpna cena“) môže Objednávateľ Predávajúcemu zaplatiť jedným z nižšie uvedených spôsobov zvolených Objednávateľom v Objednávke:
  • bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho: CZ9608000000000008309942.  Účet je vedený v Českej sporiteľne, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. Objednávka bude vybavená a odoslaná po obdržaní platby na účet Predávajúceho;
  • bezhotovostne platobnou kartou, rýchlym prevodom a Google Pay prostredníctvom platobnej brány PayU;
  • platbou na dobierku pri prevzatí Produktu v hodnote do 1 200 EUR, a to buď v hotovosti alebo platobnou kartou, podľa možností Kuriéra.
 4. V prípade bezhotovostnej platby podľa bodu V.3 písm. a) VOP je záväzok Objednávateľa uhradiť dohodnutú Kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet Predávajúceho sa Objednávateľ zaväzuje realizáciu platby vykonať na účet Predávajúceho uvedený Predávajúcim v potvrdení Objednávky v zmysle bodu V.9 VOP a zadať pri realizácii platby variabilný symbol, slúžiace k špecifikácii Objednávky, uvedený v tom istom potvrdení Objednávky. Kúpna cena je pri všetkých bezhotovostných platnách podľa bodu V.3 písm. a) VOP splatná do piatich (5) dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy v zmysle bodu II.9 VOP. V prípade bezhotovostnej platby podľa bodu V.3 písm. b) VOP je záväzok uhradiť dohodnutú Kúpnu cenu splnený okamihom riadnej realizácie platby Kúpnej ceny cez platobnú bránu PayU.
 5. V prípade platby na dobierku (pri prevzatí Produktu v hodnote do 1 200 EUR) Objednávateľ uhradí Kúpnu cenu pri prevzatí Produktu od Kuriéra, a to buď v hotovosti alebo platobnou kartou, podľa možností Kuriéra. Kúpna cena je pri platbe na dobierku splatná práve pri prevzatí Produktu.
 6. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade omeškania so zaplatením Kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od prvého dňa trvania takéhoto omeškania od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Objednávateľ berie na vedomie, že ak neuhradí Objednávateľ Kúpnu cenu zvoleným spôsobom podľa bodu V.3 písm. a) VOP do piatich (5) dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy v zmysle bodu II.9 VOP, Predávajúci je oprávnený Objednávku Objednávateľa stornovať. O odstúpení je Predávajúci povinný Objednávateľa informovať prostredníctvom elektronickej správy na E-mailovú adresu Objednávateľa.
 7. Predávajúci ku každej zaplatenej Objednávke Objednávateľa v súlade s Kúpnou zmluvou vystaví daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Daňový doklad – faktúru pošle Predávajúci Objednávateľovi ako súčasť Objednávky.
 8. Prípadné zľavy na Produkty ponúkané Predávajúcim v rámci marketingových akcií nie je možné vzájomne kombinovať a každú zľavu je možné uplatniť iba raz, ak nebude Predávajúcim výslovne uvedené inak.

  V prípade marketingovej akcie, kedy je poskytovaný k nákupu darček zdarma, Objednávateľovi nevzniká nárok na darček zdarma automaticky. Objednávateľovi je pri splnení podmienok marketingovej akcie v objednávacom procese ponúknutá možnosť vložiť si do košíka darček zdarma. V takom prípade je medzi Predávajúcim a Objednávateľom uzavretá darovacia zmluva sa zaväzovacou podmienkou. Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Objednávateľom a to aj čiastočnému, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Objednávateľ je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Nárok na darček zdarma nemožno uplatniť dodatočne. Na darčeky, ktoré sú poskytované zdarma, nemožno uplatňovať akékoľvek práva z vadného plnenia.

  Marketingové akcie platia v uvedenom termíne alebo do vyčerpania zásob darčekov.

VI.

DODACIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY

 1. Preprava a dodanie Produktov je uskutočňovaná prostredníctvom Kuriéra. Produkt bude dodaný na adresu uvedenú Objednávateľom v Objednávke. Náklady na prepravu a dodanie Produktov hradí Predávajúci, ak nie je v Kúpnej zmluve stanovené inak.
 2. Objednávateľ berie na vedomie, že informácie o preprave a dodaní Produktov uvedené vo Webovom rozhraní E-shopu ALO sa vzťahujú iba na prepravu a dodanie Produktov v rámci Slovenskej republiky. Produkty sú doručované výhradne na území Slovenskej republiky.
 3. Produkt bude Objednávateľovi, prípadne Príjemcovi, odoslaný v prípade bezhotovostných platieb podľa bodu V.3 písm. a), b) do 3 pracovných dní od riadneho prijatia celej Kúpnej ceny v súlade s Kúpnou zmluvou a týmito VOP.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje Produkt pri jeho dodaní riadne prevziať.
 5. Objednávateľ, prípadne Príjemca, je povinný pri prevzatí Produktu od Kuriéra skontrolovať, či nie je porušený či zdeformovaný obal Produktu a akúkoľvek prípadnú závadu bezprostredne Kuriérovi oznámiť a zároveň s ním spísať zápis o škode. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Objednávateľ nie je povinný Produkt prevziať v prípade porušenia obalu Produktu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky.
 6. Ďalšie zvláštne práva a povinnosti súvisiace s prepravou a dodaním Produktov môžu byť stanovené priamo Kuriérom. Objednávateľ prehlasuje, že bol s takými prípadnými podmienkami Kuriéra pred realizáciou Objednávky oboznámený.
 7. Vlastnícke právo k Produktu, ako aj nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Objednávateľa, prípadne Príjemcu, okamihom prevzatia Produktu od Kuriéra.
 8. Objednávateľ berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený vo výnimočných prípadoch objednaný Produkt Objednávateľovi, prípadne Príjemcovi, nedodať, a to predovšetkým v prípade výskytu technických chýb v rámci Webového rozhrania E-shopu ALO súvisiacich so špecifikáciou Produktu, Cenou Produktu, dostupnosťou Produktu a pod. Predávajúci v takýchto výnimočných prípadoch bezodkladne vráti Objednávateľovi Kúpnu cenu, ak bola uhradená.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Predávajúci nie je voči Objednávateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) OZ.
 2. Akékoľvek správy Objednávateľa či prípadné sťažnosti môžu byť Objednávateľom zaslané Predávajúcemu k vybaveniu na e-mailovú adresu Predávajúceho info@alo.sk. Odpoveď na správu Objednávateľa či vybavenia sťažnosti Objednávateľa odošle Predávajúci na E-mailovú adresu Objednávateľa.
 3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, IČO 000 20 869, so sídlom Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz. Pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Objednávateľom z Kúpnej zmluvy je tiež možné využiť platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 /ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 5. Objednávateľ na seba týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 OZ.

VIII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami OZ a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci zodpovedá Objednávateľovi za to, že Produkt nemá pri prevzatí vady. Predávajúci najmä zodpovedá Objednávateľovi za to, že v čase, keď Objednávateľ, prípadne Príjemca, Produkt prevzal od Kuriéra:
  • má Produkt vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Objednávateľ očakával vzhľadom na povahu Produktu a na základe reklamy na neho vykonávanej;
   Objednávateľ berie na vedomie, že Produkty vyobrazené vo Webovom rozhraní E-shopu ALO sú ilustratívne;
  • sa Produkt hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu obvykle používa;
  • Produkt je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
  • Produkt je označený požadovanými puncovými značkami;
  • Produkt vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ak je prípadné vadné plnenie podstatným porušením Kúpnej zmluvy, má Objednávateľ právo
  • na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
  • na odstránenie vady opravou veci; alebo
  • odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 4. V prípade vadného plnenia podľa bodu VIII.3. VOP Objednávateľ oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Objednávateľ zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiada Objednávateľ opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Objednávateľovi, že vady neodstráni, môže Objednávateľ požadovať namiesto odstránenia vady odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Ak si Objednávateľ nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.
 5. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením Kúpnej zmluvy, má Objednávateľ právo na odstránenie vady. Kým Objednávateľ neodstúpi od Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak Predávajúci neodstráni takúto vadu Produktu včas alebo vadu Produktu odmietne odstrániť, môže Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Objednávateľ zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.
 6. Ak Objednávateľ neoznámi vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak bola vada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju Objednávateľ mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch (2) rokov po odovzdaní veci.
 7. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí. Objednávateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia. Právo z vadného plnenia v súlade s ust. § 2167 OZ Objednávateľovi nenáleží (i) pre veci predávané za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, (ii) na opotrebované veci spôsobenéich obvyklým užívaním, (iii) pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí Objednávateľom, alebo (iv) ak to vyplýva z povahy veci.
 8. Objednávateľ je oprávnený uplatniť svoje práva z vadného plnenia vyplnením reklamačného formulára, ktorý je na stiahnutie TU, a jeho zaslaním elektronickou poštou na adresu info@alo.sk alebo vytlačením a zaslaním spoločne s reklamovaným Produktom, jeho certifikátom a číslom objednávky na adresu OLA online s.r.o., Na Maninách 1040/14, Praha 7, PSČ 170 00.
 9. Predávajúci odporúča k reklamovanému Produktu priložiť vždy kópiu dokladu o zakúpení Produktu.
 10. Kontaktné údaje Predávajúceho:
  OLA online s.r.o., Na Maninách 1040/14, Praha 7, PSČ 170 00
  Vybavovanie reklamácií zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@alo.sk.
  Aktuálne kontaktné údaje Predávajúceho budú tiež vždy dostupné na Webovom rozhraní E-shopu ALO.
 11. Reklamáciu Predávajúci vybaví najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. od okamihu, keď Predávajúci obdrží od Objednávateľa reklamovaný Produkt. Predávajúci sa s Objednávateľom môže dohodnúť na dlhšej lehote.
 12. Predávajúci vydá Objednávateľovi písomné potvrdenie o vybavení reklamácie, t. j. o tom, kedy Objednávateľ právo uplatnil, o obsahu reklamácie, o požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie a ďalej o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie k zamietnutie reklamácie. O vybavení reklamácie je Objednávateľ informovaný zaslaním e-mailovej správy na E-mailovú adresu Objednávateľa.
 13. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri Produktoch zakúpených v E-shope ALO nie je možné uplatňovať práva z vadného plnenia osobne v Predajniach Predávajúceho.
 14. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán môžu byť upravené v reklamačnom poriadku Predávajúceho.

IX.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Objednávateľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 písm. d) OZ nemožno okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy pri Produkte, ktorý bol upravený podľa priania Objednávateľa alebo pre jeho osobu. Gravírovanie je považované za úpravu podľa priania.
 2. Ak nejde o Produkt, na ktorý sa vzťahuje bod IX.1. VOP, je Objednávateľ oprávnený podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 písm. a) OZ od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to v lehote do štrnástich (14) dní od prevzatia Produktu Objednávateľom, prípadne Príjemcom. Ak ide o Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, resp. Produktov.
 3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote podľa bodu IX.2. VOP na e-mailovú adresu info@alo.sk alebo poštovú adresuOLA online s.r.o.., Na Maninách 1040/14, Praha 7, PSČ 170 00. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Objednávateľ využiť Formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je na stiahnutie TU.
 4. V prípade riadneho odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpna zmluva zaniká a Objednávateľ je povinný vrátiť predmetný Produkt Predávajúcemu najneskôr do piatich (5) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, pričom lehota je dodržaná odoslaním predmetného Produktu Predávajúcemu na adresu: OLA online s.r.o., na Na Maninách 1040/14, Praha 7, PSČ 170 00. Všetky náklady spojené s vrátením Produktu Predávajúcemu (ako poštovné, balené a pod.) nesie v plnej výške Objednávateľ, a to aj v prípade, keď Produkt nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Predávajúci vráti Objednávateľovi uhradenú Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet určený Objednávateľom bez zbytočného odkladu po obdržaní vráteného Produktu, a to najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa riadneho odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Ak Objednávateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kúpnu cenu skôr, než mu Objednávateľ Produkt vráti. Predávajúci je oprávnený proti nároku Objednávateľa na vrátenie Kúpnej ceny jednostranne započítať svoj nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená Objednávateľom vrátením Produktu v poškodenom, opotrebovanom alebo nekompletnom stave.
 5. Predávajúci odporúča, aby v prípade vrátenia Produktu v zmysle bodu IX.4. VOP Objednávateľ odoslal poštovú zásielku ako ,,doporučený balík“ s príslušným poistením zodpovedajúcim hodnote zasielaného Produktu (v prípade straty inak nebude možné zásielku dohľadať). V prípade nedoručenia (straty) zásielky Predávajúcemu sa Objednávateľ, ako odosielateľ zásielky, zaväzuje podať dopravcovi príslušnú reklamáciu, prípadne poskytnúť všetku inú nevyhnutnú súčinnosť Predávajúcemu na vysledovanie zásielky. Zásielka odoslaná Objednávateľom ,,na dobierku“ nebude Predávajúcim prevzatá.
 6. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Produkt, ktorý má byť Predávajúcemu vrátený nesmie byť poškodený a nesmie javiť známky opotrebovania a/alebo používania.
 7. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Produkt zakúpený v E-Shope ALO nie je možné vrátiť osobne v Predajniach Predávajúceho. Objednávateľ sa zaväzuje k vrátenie predmetného Produktu výhradne v súlade s bodom IX.4. VOP.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že údaje vzťahujúce sa k Produktom alebo k Cene Produktov uvedené v E-shope ALO boli bez vedomia Predávajúceho treťou osobou zmenené, alebo ak zásoby Predávajúceho neumožňujú riadne splnenie Kúpnej zmluvy a týchto VOP.
 9. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že ak je spoločne s Produktom Objednávateľovi poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Objednávateľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Objednávateľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca platnosť a účinnosť a Objednávateľ je povinný spolu s vráteným Produktom vrátiť aj takýto poskytnutý dar. Nevrátený dar v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP je bezdôvodným obohatením Objednávateľa.
 10. Predávajúci si vyhradzuje možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že si Objednávateľ objednal tovar na základe tejto kúpnej zmluvy, ktorého cena bola zjavne neprimeraná hodnote tohto tovaru. Predávajúci môže takto odstúpiť od kúpnej zmluvy iba v prípade, že táto zjavne neprimeraná cena uvedená Eshopu ALO tu nebola uvedená úmyselne.

X.

VÝMENA

 1. Výmena šperku je možná v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia Objednávateľom a to iba za šperk rovnakej alebo vyššej hodnoty zakúpeného prostredníctvom E-shopu ALO. Pri výmene šperku môže Objednávateľ využiť  Formulár pre výmenu, ktorý je na stiahnutie TU. Prípadný cenový rozdiel uhradí Objednávateľ bankovým prevodom na účet Predávajúceho alebo dobierkou.
 2. V prípade výmeny za šperk v nižšej hodnote Objednávateľ postupuje v súlade s bodom IX.3. VOP.
 3. Objednávateľ pri vrátení šperku postupuje v súlade s bodom IX.4. VOP.
 4. Objednávateľ berie na vedomie, že výmenu nemožno vykonať u šperku, ktorý bol upravený podľa priania Objednávateľa alebo pre jeho osobu.

XI.

ÚPRAVA

 1. Predávajúci umožňuje Objednávateľovi úpravu Produktu zakúpeného na E-shope ALO. Objednávateľ v tomto prípade najprv kontaktuje Predávajúceho na e-mailovej adrese info@alo.sk. Objednávateľ môže využiť Formulár, ktorý je na stiahnutie TU.
 2. Po dohode s Predávajúcim Objednávateľ na vlastné náklady odošle predmetný Produkt na poštovú adresu Predávajúceho:OLA online s.r.o., Na Maninách 1040/14, Praha 7, PSČ 170 00. O doručení je Objednávateľ informovaný Predávajúcim.
 3. Predávajúci oznámi Objednávateľovi cenu úpravy. Po odsúhlasení ceny úpravy Objednávateľom je Predávajúcim vystavený daňový doklad, ktorý Objednávateľ uhradí bezhotovostne na bankový účet Predávajúceho: CZ9608000000000008309942.
 4. Po pripísaní čiastky za úpravu je predmetný Produkt bezodkladne odoslaný na poštovú adresu Objednávateľa.
 5. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Produkt zakúpený v E-Shope ALO nie je možné odovzdať osobne v Predajniach Predávajúceho. Objednávateľ sa zaväzuje k odovzdaniu predmetného Produktu výhradne v súlade s bodom IX.4. VOP.

XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Objednávateľ akceptáciou týchto VOP berie na vedomie, že všetky fotografie v E-shope ALO sú v zmysle § 2 zákona č. 121/2000 Zb., autorského zákona, v znení neskorších predpisov, autorskými dielami a Predávajúci je pripravený tieto fotografie ako autorské diela chrániť a prípadne podniknúť všetky právne kroky, ak by sa s nimi neoprávnene nakladalo.
 2. Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP alebo Kúpnej zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, bude sa takýto účinok vzťahovať len na dotknuté ustanovenia a iba v rozsahu takej neplatnosti, neúčinnosti alebo nevymáhateľnosti, bez toho, že by malo akýkoľvek vplyv na platnosť, účinnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP alebo Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť také neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenia VOP či Kúpnej zmluvy platným, účinným a vymáhateľným ustanovením s rovnakým alebo aspoň podobným významom tak, aby úmysel zmluvných strán nebol takou zmenou VOP či Kúpnej zmluvy dotknutý alebo bol dotknutý v čo najmenšej miere.
 3. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany Kúpnej zmluvy dojednávajú, že ich vzťah sa riadi českým právom.
 4. Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je prílohou týchto VOP a tvorí ich neoddeliteľnú súčasť.
 5. Kúpne zmluvy vrátane VOP sú archivované Predávajúcim v elektronickej podobe po dobu piatich (5) rokov. Prístup k archivovaným Kúpnym zmluvám má výlučne Predávajúci, prípadne subjekt Predávajúcim poverený na archiváciu Kúpnych zmlúv. Tieto poverené osoby nie sú oprávnené sprístupniť Kúpne zmluvy tretím osobám.
 6. Objednávateľ prehlasuje, že si tieto VOP riadne prečítal, považuje ich za zrozumiteľné a v celom rozsahu akceptovateľné a primerané.
 7. Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je TU na stiahnutie.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.4.2021